hellochess.cn 国际象棋充电站
国际象棋学习分享和交流

叶江川国际象棋入门讲座 第一章 第1-6节(认识棋盘,棋子及走法,行棋规则, 棋局的胜负,棋局的平局,棋子的价值和两种特殊走法)

叶江川国际象棋入门讲座

第一章 第1节认识棋盘

https://v.qq.com/x/page/m0195in84tk.html

第一章第2节棋子及走法

https://v.qq.com/x/page/i0195azsnxd.html

 

第一章第3节行棋规则

https://v.qq.com/x/page/h01950gr9jm.html

第一章 第4节 棋局的胜负

https://v.qq.com/x/page/o0195uhf9yw.html

 

第一章 第5节 棋局的平局

https://v.qq.com/x/page/j0195k2cu5j.html

 

 

第一章 第6节棋子的价值和两种特殊走法

https://v.qq.com/x/page/h0195wkeui3.html

 

 

 

赞(0)